Ważne informacje dla Rodziców i Uczniów

Data: 15.05.2020 r., godz. 13.00    Liczba odwiedzających: 3310
Na stronie szkoły www.sp8.legionowo.pl będą umieszczone ważne informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od 25.03. 2020 r. do odwołania, w tym godziny konsultacji z pedagogiem i psychologiem jako propozycja pomocy skierowana do dzieci i rodziców oraz propozycje zabaw opracowane przez nauczycieli świetlicy.


14.05.2020
Szanowni Państwo,
Od poniedziałku, 18 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół i bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych.
W związki z tą informacją wraca możliwość prowadzenia na terenie szkoły zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć.
Zajęcia specjalistyczne będą mogły odbywać się w szkole, z zachowaniem zasad sanitarnych, tylko na wniosek Rodziców. Rodzice zainteresowani taką formą zajęć dla swoich dzieci zobowiązani będą do wcześniejszego zgłoszenia ucznia i wypełnienia ankiety dotyczącej stanu zdrowia dziecka (ankieta i zgłoszenie na stronie szkoły). Dokumenty należy przesłać na adres: sekretariat@sp8.legionowo.pl, a także powiadomić wychowawcę klasy i nauczyciela wspomagającego.
Dyrekcja Szkoły

11.05.2020r.

Druki do pobrania:

karta deklaracji korzystania z opieki.docx

oświadczenie o warunkach korzystania z opieki przedszkolnej.docx


07.05.2020r.
Szanowni Państwo Rodzice,

W związku z ogłoszoną przez Rząd RP informacją o możliwości otwarcia przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach informujemy, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 planuje organizację zajęć opiekuńczych dla dzieci w godz. 7.00 – 17.00.
W związku z tym prosimy zainteresowanych Rodziców o złożenie deklaracji udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych do środy – 13 maja br. do godziny 11.00.
Deklarację pobraną ze strony szkoły (druki do pobrania, dostęne od poniedziałku
tj. 11.05.2020 r.) należy wypełnić i odesłać na adres: sp8leg@wp.pl lub wypełnić i wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do szkoły.

W pierwszej kolejności z opieki będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Jednocześnie zgodnie z Wytycznymi GIS i Ministra Zdrowia informujemy, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o skorzystaniu z zajęć opiekuńczych w szkole, należy pamiętać o następujących zasadach:
1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekażcie Państwo dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
2. Zaopatrzcie Państwo swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
3. Przyprowadźcie do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
4. Nie posyłajcie Państwo dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
5. Wyjaśnijcie dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
6. Regularnie przypominajcie dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślajcie, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
7. Zwróćcie Państwo uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

W czwartek – 14.05.br, na stronie Szkoły zostaną zamieszczone szczegółowe procedury dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszej placówce od momentu wznowienia zajęć opiekuńczych do odwołania.


7.05.2020 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
W trosce o Państwa potrzeby i oczekiwania informujemy, że biblioteka szkolna jest otwarta dla wypożyczających trzy razy w tygodniu, tj. poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00-13.00

Zapraszamy do wypożyczania!


24.04.2020 r.

Szanowni Państwo Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. 1 WDP przypomina o nowych zasadach pracy szkoły obowiązujących w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikającego z epidemii COVID-19 od 25 marca br.:

1. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie zgodnie z obowiązującym planem zajęć
w godzinach pracy szkoły, w dzienniku elektronicznym w zakładce „Zadania domowe” przekazują najważniejsze informacje dotyczące realizowanych tematów lekcji, zakresu zadań dla uczniów, możliwości korzystania z zasobów internetowych, e-podręczników, linki do udostępnionych lekcji i innych materiałów dydaktycznych. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonywać poleceń nauczyciela w formie nauczania zdalnego, ma możliwość wykonania ich w sposób tradycyjny – odebranie pomocy i instrukcji w formie papierowej ze szkoły i przekazanie nauczycielowi w formie papierowej poprzez pozostawienie pracy w szkole.

2. Nowa forma współpracy uczniów z nauczycielami obliguje ucznia do systematycznego kontaktu z nauczycielem, terminowego wywiązywania się ze zlecanych zadań, a rodzica - do kontrolowania stopnia realizacji zadań przez dziecko i do stałego kontaktu z wychowawcą i w miarę potrzeb z nauczycielami przedmiotów. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.W sytuacji braku możliwości skontaktowania się z dzieckiem i rodzicem w czasie trwania zdalnego nauczania, mimo bezskutecznego podejmowania wielokrotnie w różnych formach prób skontaktowania się z zainteresowanymi, uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, czego efektem będzie nieklasyfikowanie i niepromowanie ucznia do klasy programowo wyższej.

3. Nauczyciele systematycznie monitorują postępy uczniów w nauce zdalnej, oceniają (oceny bieżące za wykonywane zadania – ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki, quizy, rebusy i inne, za kartkówki, testy, sprawdziany z uwzględnieniem możliwości samodzielnego ich wykonania), oceny wpisują do dziennika elektronicznego i przekazują informację zwrotną uczniom i ich rodzicom. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności wynikających ze specyfiki nauczania na odległość poprzez e-dziennik, e-mail lub komunikatory społeczne.

4. Uczniowie i ich rodzice mogą korzystać z konsultacji z pedagogiem, psychologiem szkolnym i innymi specjalistami zgodnie z wcześniej ustalonym, opublikowanym na stronie szkoły harmonogramem oraz ze zdalnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej i w różnych innych trudnych dla nich sytuacjach m.in. wynikających z nowego sposobu funkcjonowania w rzeczywistości szkolnej.

5. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniowie mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są objęci opieką zespołu nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla tych uczniów, w skład którego wchodzą nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psychologowie, doradca zawodowy. Zespół dostosowuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do możliwości zdalnego ich realizowania z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Nauczyciele specjaliści wspomagają ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w realizacji zdalnego nauczania, systematycznie kontaktują się z tymi uczniami i ich rodzicami oraz nauczycielami przedmiotów.

6. W obecnej sytuacji ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w przypadku konieczności przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności wymiana dokumentów, składanie przez rodziców wniosków o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, ustalanie daty i godziny egzaminów odbywa się przez e-dziennik lub drogą e-mailową na adres szkoły – sp8leg@wp.pl, a przekazanie przez nauczyciela zakresu podstawy programowej, której dotyczy egzamin, następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Egzamin ma formę zadań udostępnionych na platformie e-learningowej lub za pomocą innego narzędzia zdalnego albo po uzgodnieniu z rodzicami w innej dostępnej dla ucznia formie – szczegółowe zasady określono w Zarządzeniu dyrektora szkoły z 23.03.br. W przypadku uczniów nieposiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, w sytuacjach szczególnych egzamin może być przeprowadzony w formie zadań drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa .W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres mailowy. Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do wymienionych wyżej procedur przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego. W przypadku zastrzeżeń rodziców lub ucznia co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic lub uczeń ma prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej zgłosić swoje zastrzeżenia. Dyrektor sprawdza, czy ocena została wystawiona zgodnie z prawem – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia w formie e-learningowej sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania.


2.04.2020 r.

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!


W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

DRODZY UCZNIOWIE!
MAZOWIECKA POLICJA APELUJE:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!


30.03.2020r.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, rodziców oraz petentów zwracamy się z prośbą o kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną.
W szczególnych przypadkach sekretariat jest czynny w godzinach 8-15

27.03.2020 r.
Zachęcamy rodziców – szczególnie dzieci młodszych - do zapoznania się z książeczkami na temat koronawirusa. Mogą one być wsparciem w rozmowie z dziećmi na temat sytuacji, w której się znaleźliśmy, tego czym jest koronawirus i jak się przed nim ustrzec.
Pierwsza z książeczek została opracowana przez kolumbijską psycholog Manuelę Molinę Cruz. Polską wersję – bezpłatnego i dostępnego w internecie wydawnictwa – przygotował kolektyw MamyProjekt. Link do strony, z której można bezpłatnie pobrać książeczkę:
http://mamyprojekt.pl/koronawirus/ 
Druga propozycja – „Masz tę moc!” - została opracowana w Polsce, przez wiele osób i dostępna jest za darmo na stronie Wydawnictwa Olesiejuk. Link do książeczki:
https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf

Zespół psychologiczno – pedagogiczny Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie27.03.2020 r. Informacja Mazowieckiej Policji
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.
Od 25 marca br. kontakty z uczniem będą się odbywały w formie wyznaczonych konsultacji (plan konsultacji opracuje wychowawca w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów i prześle do wiadomości rodziców i uczniów). Konsultacje oznaczają, że w wyznaczony dniu nauczyciel jest dostępny dla ucznia – przesyła prace, ocenia, wysyła komentarze, porady, wskazówki.

Nauczyciele systematycznie wpisują tematy lekcji zgodnie z obowiązującym planem lekcji i uzupełniają zakładkę: ZADANIA DOMOWE.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele
Udostępniamy na czas epidemii numery telefonów wirtualnego gabinetu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły.

Wszystkich tych, którzy chcą lub potrzebują takiego wsparcia, zachęcamy do kontaktu w godzinach 10.00-13.00 pod numerami telefonów:

Poniedziałek - ANNA ŁABUZ-BŁASZCZAK tel.792291858
Wtorek - KATARZYNA SEMKO -WOJCIECHOWSKA 537 410 723
Środa - MARIA BIEŃKOWSKA tel.(22) 7745950 wew.130
Czwartek - AGNIESZKA PETRUCZENKO tel.601242517
Piątek - VIOLA KOPER tel.(22) 7745950 wew.130

Co ważne, telefon wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dostępny będzie nie tylko dla uczniów, ale także dla każdego rodzica i nauczyciela, który będzie potrzebował takiego wsparcia.

Zapraszamy do kontaktu

Z wyrazami szacunku,

Zespół psychologiczno -pedagogiczny Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie.